[Pаспечатать страницу]  [Закрыть окно]

защита информации

Google Analytics:

1. ДЕФИНИЦИИ

„Профил“ означава профилът, който ще бъде таксуван за използването на Услугата. Всички Профили, свързани с един и същ Сайт, ще имат свои собствени агрегирани Показвания на страници, преди определяне размера на таксата за използване на Услугата за съответния Сайт.

„Потребителски данни“ означава данните, отнасящи се до характеристиките и дейностите на посетителите на Вашия уебсайт, които се събират чрез GATC, а след това се препращат към Сървърите и се анализират от Обработващия софтуер.

„Документация“ означава всяка придружаваща документация за собственост, предоставена Ви от Google, за употреба с Обработващия софтуер, включително всяка документация, налична онлайн или по друг начин.

„Показване на страница“ е мерната единица за използването на Услугата. Показване на страница се използва, когато се изпълни GATC на уеб страница, която е била отворена от посетител и се обработва като част от даден Профил. Показване на страница ще се отчита при всяко изпълнение на GATC на уеб страницата, както и за всеки Профил, в който се получава информация от GATC за такава уеб страница.

„Обработващ софтуер“ означава собствения софтуер на Google Анализ и всички негови актуализации, който анализира Потребителските данни и се генерира Отчетите.

„Профил“ означава съвкупността от настройки определящи заедно информацията, която да бъде включена или изключена от определен Отчет. Така например, даден Профил би могъл да бъде създаден за преглед на малка част от определен уебсайт в отделен Отчет. За един и същи Сайт могат да бъдат създадени множество Профили.

„Отчет“ означава получения в резултат анализ, показван на адрес www.google.com/intl/bg/analytics (или на други подобни URL адреси, които Google може да предоставя периодично) за отделен профил. Броят на диаграмите, графиките и статистическите данни, съдържащи се в даден Отчет, варира според версията на Услугата.

„GATC“ означава собствения проследяващ код на Google Анализ, инсталиран на дадена уеб страница с цел събиране на Потребителски данни, заедно с всички предоставяни Ви корекции, актуализации и надстройки (събирателно „GATC“).

„Сървъри“ означава сървърите, контролирани от Google (или нейните изцяло притежавани дъщерни дружества), в които се съхранява Обработващият софтуер и Потребителските данни.

„Сайт“ означава група от уеб страници, които са свързани с определен Профил и използват един и същи GATC. Всеки Сайт се състои от Профил по подразбиране, който измерва всички страници в рамките на Сайта. За да се оценяват по-подробно различните подсекции на даден Сайт, за него могат да бъдат създавани допълнителни Профили.

„Софтуер“ означава GATC и Обработващ софтуер.

2. ТАКСИ И УСЛУГИ Съгласно разпоредбите на Раздел 15 по-долу, Услугата Ви се предоставя без да се дължи такса за до 10 милиона показвания на страници месечно на профил.

В определени моменти, Google може да променя своите такси и правила за плащане за Услугата, включително - но не ограничено до - добавяне на разходи за географски данни, импортиране на данни за разходи от търсачки или други такси, наложени на Google или нейните изцяло притежавани дъщерни дружества от трети страни доставчици, за включването на данни в Отчетите на Услугата. Промените на таксите и правилата за плащане влизат в сила след приемането от Ваша страна на подобни промени, които ще бъдат публикувани на адрес www.google.com/intl/bg/analytics (или на такъв друг URL адрес, който може да бъде предоставен от Google в определени моменти). Освен ако не е посочено друго, всички такси са посочени в щатски долари. Всички неизплатени суми стават незабавно дължими и платими при прекратяване на настоящото Споразумение, по каквато и да било причина и всички разходи за събирането на подобни суми (включително хонорари за адвокат), направени от Google, ще бъдат включвани към дължимата сума и могат да бъдат начислявани по кредитната карта или друг платежен механизъм, асоцииран с Вашия профил в AdWords.

3. ЧЛЕНСКИ ПРОФИЛ, ПАРОЛА И ЗАЩИТА. За да се регистрирате за Услугата, Вие трябва да завършите процеса по регистрация, предоставяйки на Google актуална, пълна и точна информация, съгласно изискванията на регистрационния формуляр, включително Вашите имейл адрес (потребителско име) и парола. Вие следва да пазите своите пароли и носите пълна отговорност за използването на Вашите профили от Ваша или от трета страна. Вие носите еднолична отговорност за всички действия, извършвани през Вашия Профил. Приемате да уведомите незабавно Google за всяко станало Ви известно неупълномощено използване на Вашия Профил и за всички други нарушения на сигурността. Членове на екипа за поддръжка на Google (или на изцяло притежавани от него дъщерни дружества) могат понякога да влизат в Услугата, използвайки Вашата парола, с цел извършване на поддръжка или подобрения, включително и да Ви предоставят помощ при технически затруднения или такива, свързани с плащанията. С настоящото Вие потвърждавате и давате съгласието си за подобен достъп.

4. НЕИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЛИЦЕНЗ. С настоящото Google Ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, неподлежащ на прехвърляне лиценз за инсталиране, копиране и използване на GATC единствено с цел използване на Услугата за една или повече уеб страници, които Вие притежавате и контролирате (наричани събирателно „Уебсайт“). Обект на условията на настоящето Споразумение, Вие имате право на отдалечен достъп, преглед и изтегляне на Вашите отчети, съхранявани на адрес www.google.com/intl/bg/analytics (или на други подобни URL адреси, които Google може да предоставя периодично за тази цел). Вашият лиценз за Софтуера и Услугата, както и за тяхното използване и достъпът до тях (което би могло да включва, без изброяването да е изчерпателно, Софтуера, Документацията и Отчетите) зависят от спазването на Общите условия на Споразумението от Ваша страна, включително както следва:

Нито Вие, нито трети лица с Ваше разрешение, (i) няма да копирате, модифицирате, адаптирате, променяте или създавате по друг начин производен продукт от Софтуера или Документацията; (ii) няма да правите обратен инженеринг, да декомпилирате, да разлагате на съставните му части или по друг начин да се опитвате да откриете изходния код на Софтуера, освен до степен позволена според текущото законодателство, под чиято юрисдикция попадате Вие; (iii) няма да наемате, да давате производен лиценз, да давате под наем, да продавате, да предоставяте или по друг начин да прехвърляте права за или над GATC, Обработващия софтуер, Документацията или Услугата; (iv) няма да отстранявате информация или етикети за собствеността върху софтуера или поставени по друг начин от Услугата; или (v) няма да използвате, публикувате, предавате или въвеждате устройство, софтуер или програма, които възпрепятстват или правят опит да възпрепятстват работата на Услугата или Софтуера. Вие ще използвате Софтуера, Услугата и Отчетите единствено за собствените си вътрешни нужди и няма да предоставяте Софтуера или Услугата за съвместно едновременно използване, приложение от страна на доставчик на услуги или за употреба от страна на сервизна служба. При използването и достъпа до Документацията, Софтуера, Услугата и Отчетите, ще спазвате всички приложими закони и наредби.

Този лиценз ще бъде незабавно прекратен, ако не спазите условията на това Споразумение. При подобно прекратяване, Вие трябва да унищожите всички притежавани от Вас оригинали и копия на GATC, след което да уведомите писмено Google в рамките на три (3) работни дни относно прекратяването и да преустановите всяка последваща употреба на Услугата, без изричното писмено съгласие на Google.

5. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. „Конфиденциалната информация“ включва всички данни за собственост и всяка друга информация, разкрита писмено от едната Страна пред другата и обозначена като „конфиденциална“ или разкрита устно и предоставена писмено и маркирана като „конфиденциална“ в рамките на пет работни дни. Независимо от горепосоченото, Конфиденциалната информация няма да включва информация, която е или става публично достояние, която вече е притежание на получаващата Страна, преди разкриването й от другата Страна, или която е независимо разработена от получаващата Страна, без използване на Конфиденциалната информация. Нито една от страните няма право да използва или разкрива Конфиденциалната информация на другата Страна без нейното предварително писмено съгласие, освен с цел изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение, или ако се изисква от даден закон, наредба или съдебно разпореждане. В такъв случай Страната, заставена да разкрие Конфиденциална информация, ще даде на другата Страна предизвестие в разумен срок, преди да разкрие тази информация. При прекратяване на настоящото Споразумение, Страните незабавно ще върнат или ще унищожат цялата Конфиденциална информация и - при поискване - ще предоставят писмено удостоверение за това. Вие сте отговорни за опазване поверителността на Вашата/ите парола/и и потребителско/и име/на, предоставени Ви от Google, както и за всяка употреба или злоупотреба с Вашия профил в резултат на употреба от трета страна на издадените на Вас парола или потребителско име. Приемате да уведомите незабавно Google за всяко станало Ви известно неупълномощено използване на Вашия профил и за всички други нарушения на сигурността.

6. ИНФОРМАЦИОННИ ПРАВА И ПУБЛИЧНОСТ. Google и изцяло притежаваните от него дъщерни дружества, могат да задържат и използват информацията, събрана по време на Вашата употреба на Услугата, която е обект на условията на неговата Политика за защита на личните данни (публикувана на http://www.google.com/intl/bg/privacy.html или на такъв друг URL адрес, какъвто Google би могъл да предостави в определени моменти). Google няма да споделя информация, асоциирана с Вас или с Вашия Сайт, с никоя трета страна, освен ако Google (i) няма Вашето съгласие; (ii) не заключи, че това се изисква по закон или ако не вярва, че достъпът, предпазването или разкриването на подобна информация е наложително в рамките на разумното, с оглед защита на правата, собствеността или безопасността на Google, неговите потребители или на обществото; или (iii) не предоставя подобна информация при определени ограничаващи обстоятелства на трети страни, за извършването на задания от името на Google (т. напр. фактуриране или съхраняване на данни) под строги ограничения, предотвратяващи използването или споделянето на данните, освен според нарежданията на Google. Когато това бъде направено, то е обект на споразумения, които задължават съответните страни да обработват подобна информация единствено според инструкциите на Google и в съответствие с настоящето Споразумение и при прилагане на уместни мерки за осигуряване на поверителност и сигурност.

7. ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Вие няма да използвате (или да позволявате на трета страна да го прави) Услугата за проследяване или събиране на информация, позволяваща персонална идентификация на Интернет потребители, нито ще асоциирате (или ще позволявате на трета страна да го прави) данни, събрани от Уебсайта или съответно Уебсайтовете Ви (или уебсайта или съответно от уебсайтовете на трети страни) с данни, които идентифицират лично потребителя, от който и да е източник, като част от Вашето (или на трети лица) използване на Услугата. Ще притежавате и ще спазвате уместна политика за защита на личните данни и ще спазвате всички приложими закони, свързани със събирането на информация от посетителите на Вашите уебсайтове. Вие трябва да публикувате политика за защита на личните данни и поверителността и тази политика трябва да известява за използването на „бисквитка“, която събира анонимна информация за трафик.

8. ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ. Приемате да обезщетите и да пазите и защитавате Google и нейните притежавани изцяло дъщерни дружества, за своя сметка, при евентуални и всички искове от страна на трети лица, действия, процеси и съдебни дела, заведени срещу Google или който и да било от неговите служители, директори, работници, агенти или партньори и за всички отговорности, щети, извънсъдебни споразумения, наказания, глоби, разходи или разноски (включващи, без изброяването да е ограничаващо, разумни разходи за адвокати и други легитимни разходи), възникващи за сметка на Google или който и да било от неговите служители, директори, работници, агенти или партньори, произтичащи от или във връзка със (i) нарушаването от Ваша страна на което и да било от условията на настоящето Споразумение; (ii) употребата на Услугата от Ваша страна; (iii) нарушаването от Ваша страна на приложимото законодателство, правила или разпоредби във връзка с Услугата, или (iv) отличителните черти на Вашата марка. При възникването на подобни ситуации, Google ще Ви предостави писмено известие за подобни искове, дела или действия. Вие ще следва да сътрудничите във възможно най-голяма степен, в рамките на разумното, за защитата при всеки иск. Google си запазва правото да поеме, за своя сметка, цялостната защита и контрол по всеки един въпрос, предмет на обезщетение от Ваша страна.

9. ТРЕТИ СТРАНИ. Ако предоставяте достъп до Профила си или до част от него на трета страна или използвате Услугата, за да събирате информация от името на трета страна („Трета Страна“), независимо дали сте упълномощени или не от Google, или от нейните изцяло притежавани дъщерни дружества, условията от настоящия Раздел 9 ще бъдат приложими за Вас.

Ако използвате Услугата от името на Трета Страна, с настоящото Вие заявявате и гарантирате, че (a) Вие сте упълномощени да действате от името на тази Трета Страна и да я обвържете с настоящото Споразумение, (б) както е договорено между Третата Страна и Вас, въпросната Трета Страна притежава всички законови права по отношение на Потребителските данни в съответния Профил; и (в) Вие няма да разкривате Потребителските данни на въпросната Трета Страна на никоя друга страна, без съгласието на Третата Страна.

Вие ще осигурите всяка Трета Страна да е обвързана и да спазва условията на настоящото Споразумение. Google и притежаваните изцяло от него дъщерни дружества не изтъкват или гарантират никакви директни или индиректни облаги за никоя Трета Страна. По отношение на Трети Страни, Вие ще следва да вземете всички необходими мерки за отричане на всякакви и всички изявления или гаранции, които биха могли да се отнасят до Google и до изцяло притежаваните от него дъщерни дружества, до Услугата, Софтуера или до Отчетите или тяхната употреба. Приемате да обезщетите, да пазите и защитавате Google и неговите притежавани изцяло дъщерни дружества, за своя сметка, при евентуални и всички искове от страна на трети лица, действия, процеси и съдебни дела, заведени срещу Google или който и да било от неговите служители, директори, работници, агенти или партньори и за всички свързани с това отговорности, щети, извънсъдебни споразумения, наказания, глоби, разходи или разноски (включващи, без изброяването да е ограничаващо, разумни разходи за адвокати и други легитимни разходи), възникващи за сметка на Google или който и да било от неговите служители, директори, работници, агенти или партньори, произтичащи от или във връзка със (а) всякакви изявления или гаранции, дадени от Вас на Трети Страни във връзка с който и да било аспект от Услугата, Софтуера или Отчетите; (б) всички искове, отправени от страна на или от името на която и да било Трета Страна, касаещи директно или индиректно Вашата употреба на Услугата, Софтуера или Отчетите; (в) нарушаването на Ваши задължения във връзка с поверителността на личните данни на която и да било Трета Страна; и (г) всички искове, касаещи действия или пропуски на Трети Страни във връзка с Услугата, Софтуера или Отчетите.

10. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИИ. Информацията и услугите, включени във или налични чрез Услугата, включително чрез Отчетите, биха могли да съдържат неточности или типографски грешки. В тази информация периодично се внасят промени. Google и/или неговите съответни доставчици могат да внасят подобрения и/или промени в Услугата или Софтуера по всяко време, с или без предупреждение. Google не прави изявления и не гарантира, че Услугата ще бъде налична непрекъснато и без грешки, че дефектите ще бъдат коригирани или че Услугата, Софтуерът или всеки друг софтуер на Сървъра са чисти по отношение на наличието на вируси или други вредни компоненти. Google не гарантира или твърди, че употребата на Услугата или на Отчетите ще бъде коректна, точна, навременна или по друг начин надеждна. Вие изрично приемате, че Google и неговите изцяло притежавани дъщерни дружества няма да носят отговорност за неоторизиран достъп до или изменения в Потребителските данни или в данни от Вашия Сайт.

УСЛУГАТА, СОФТУЕРЪТ И ОТЧЕТИТЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА“ И GOOGLE И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И ПАРТНЬОРИ НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, НЕ ТВЪРДЯТ ИЛИ НАМЕКВАТ - БИЛО ТО ИЗРИЧНО, КОСВЕНО ИЛИ СПОРЕД УСТАНОВЕНОТО ОТ ЗАКОНА - ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА, СОФТУЕРА, ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ОТЧЕТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕ СЕ ДАВАТ ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО, ПРЕДСТАВЯНЕ, ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НИТО СЕ ДАВАТ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ В ХОДА НА РАБОТА, В ХОДА НА ПРЕДСТАВЯНЕ ИЛИ ПРИ УПОТРЕБАТА ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ. GOOGLE НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГАТА, СОФТУЕРЪТ ИЛИ ОТЧЕТИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ БЪДАТ БЕЗПОГРЕШНИ, ИЛИ ЧЕ ОПЕРИРАНЕТО НА УСЛУГАТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ. ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ СЪСТАВЛЯВАТ ОСНОВНА ЧАСТ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО И СА ФОРМИРАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЦЕНАТА, КОЯТО СЕ НАЧИСЛЯВА ЗА УСЛУГАТА. НЯКОИ ЩАТИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ, ТАКА ЧЕ ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ МОЖЕ ДА Е НЕПРИЛОЖИМ ЗА ВАС.

11. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. GOOGLE И ИЗЦЯЛО ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ НЕГО ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА НЯМА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКОВЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ НА КАКВИТО И ДА БИЛО ТРЕТИ ЛИЦА, КАСАЕЩИ ВСЯКАКВИ ИНДИРЕКТНИ, СПЕЦИАЛНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, КОСВЕНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, СЪБРАНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА) ИЛИ ИНЦИДЕНТНИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА БАЗИРАНИ НА ИСК ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ПО СПОРАЗУМЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРИКТНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ ДРУГО ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕСПАЗВАНЕ НА КАКВОТО И ДА БИЛО УСТАНОВЕНО ПО ЗАКОН ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ИЛИ КОНТРИБУЦИЯ ИЛИ ДРУГО, ДОРИ АКО GOOGLE И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ИЗЦЯЛО ПРИТЕЖАВАНИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И ПАРТНЬОРИ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА ПОДОБНИ ЩЕТИ. СЪДЪРЖАЩОТО СЕ В НАСТОЯЩИЯ ПАРАГРАФ ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЩЕ Е ПРИЛОЖИМО НЕЗАВИСИМО ОТ ЛИПСАТА НА ЕКСКЛУЗИВНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, КАКТО Е ПРЕДВИДЕНО В СЛЕДВАЩИЯ ПАРАГРАФ. НЯКОИ ЩАТИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ОТКАЗА ОТ ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯТА В ТОЗИ И В ПО-ГОРНИЯ ПАРАГРАФ БИХА МОГЛИ СА СЕ ОКАЖАТ НЕПРИЛОЖИМИ ЗА ВАС.

Цялата кумулативна отговорност на Google (и на неговите изцяло притежавани дъщерни дружества) към Вас или към която и да било друга страна, за загуби или щети, възникнали в резултат на каквито и да било искове, изисквания или действия, произтичащи от или във връзка с настоящето Споразумение, няма да надвишава сумата от $ 500 щатски долара.

12. НИВА НА ОБСЛУЖВАНЕ. Google не гарантира, че Услугата ще бъде оперативна във всеки един момент или по време на прекъсвания (1) причинени от прекъсване на обществени интернет основни структури, мрежи или сървъри; (2) причинени от сривове във Вашето оборудване, системи или местни услуги за достъп; (3) поради извършване на предварително насрочена поддръжка; или (4) свързани със събития извън контрола на Google (или на неговите изцяло притежавани дъщерни дружества), като стачки, бунтове, въстания, пожари, наводнения, експлозии, война, правителствени действия, условия на труд, земетресения, природни бедствия или прекъсвания на доставката на интернет услуги до район, в който оперира Google (или негови изцяло притежавани дъщерни дружества) или където са разположени или частично разположени Ваши сървъри. Абсолютна точност във всички аспекти на Вашите Отчети във всеки един момент също не се гарантира.

13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ. Услугата, която включва без да се ограничава до GATC и Софтуера Google Анализ и всички права на интелектуалната собственост по отношение на Услугата, са и ще останат собственост на Google (и на нейните изцяло притежавани дъщерни дружества). Всички права, съдържащи се във и отнасящи се до Обработващия Софтуер, които не са Ви предоставени изрично с настоящото Споразумение, са изрично запазени от Google и неговите лицензодатели, без рестрикции, включително, без ограничение до едноличното право на собственост на Google (и на неговите изцяло притежавани дъщерни дружества) над Софтуера Google Анализ и Документацията. Без ограничение на общоприложимостта на предходното, Вие приемате да не (и да не позволявате на трета страна да): (а) предоставяте под-лицензи, да не разпространявате или използвате Услугата извън обхвата на предоставения по силата на настоящето Споразумение Лиценз; (б) да не копирате, модифицирате, адаптирате, тълкувате, да не изготвяте производни трудове, да не извършвате обратен инженеринг, разлагате на съставните му части или декомпилирате Обработващия Софтуер или по друг начин да се опитвате да откриете изходния код или търговските тайни свързани с Услугата; (в) използвате запазени марки, търговски наименования, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и всякакви други отличителни маркови функции или други материали, защитени с авторски права или други права на собственост свързани с Услугата, за каквито и да било цели, без изричното писмено съгласие на Google; (г) регистрирате, правите опит да регистрирате или помагате на трета страна да регистрира която и да било запазена марка, търговско наименование, марка на услуга, логотип, име на домейн, друга отличителна характеристика на марката или друг материал, защитен с авторски права или други права на собственост, свързани с Google (или с неговите изцяло притежавани дъщерни дружества), освен от името на Google (или на изцяло притежаваните от него дъщерни дружества, както е уместно); или (в) премахвате, прикривате или променяте което и да било известие за авторски права, запазени марки или други права за собственост, показвано като елемент, включен в Услугата, или върху него.

14. ПРАВА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА САЩ. Според предвиденото в 48 C.F.R. 227.7202-4 (за придобивките на Военния Департамент (ВД) и 48 C.F.R. 2.101 и 12.212 (за придобивки на департаменти - различни от ВД), ако Услугата се ползва от или от името на Правителството на САЩ или от компания, притежаваща договор, сключен директно с Правителството на САЩ или компания, явяваща се подизпълнител на Правителството на САЩ (на каквото и да било ниво), то правата на Правителството по отношение на Софтуера, включително правата му на употреба, модифициране, възпроизвеждане, оповестяване, изпълнение, показване или разкриване на Софтуера или Документацията, ще бъде обект на всички аспекти от търговско-лицензионните права и ограничения, предвидени в настоящето Споразумение.

15. СРОК и ПРЕКРАТЯВАНЕ. Всяка от страните по настоящето Споразумение има право да го прекрати по всяко време и по каквато и да е причина.

В случай на прекратяване или изтичане на срока на настоящето Споразумение, Google ще преустанови предоставянето на Услугата, а Вие трябва да изтриете всички копия на GATC кода на Google Анализ от всички Страници и да удостоверите това писмено пред Google в рамките на три (3) работни дни от подобно прекратяване. В случай на прекратяване (а) Вие няма да имате право да Ви бъдат възстановени каквито и да било суми по такси за използване или по други такси; и (б) всички (i) неизплатени суми за предоставената до датата на прекратяване Услуга; и (ii) други неизплатени задължения за плащане по време на остатъка от срока на Първоначалния срок ще са дължими и платими незабавно и изцяло; и (в) всички Ваши данни от предишни отчети няма да са вече на Ваше разположение, освен ако не закупите или не сключите споразумение за професионален обмен и прехвърляне на подобни данни, което да бъде включено като неразделна част от процеса на прекратяване.

16. ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ДРУГИ ПОЛИТИКИ. Google си запазва правото да променя или изменя по всяко време което и да е от условията, съдържащи се в настоящото Споразумение или във всяка политика, касаеща Услугата, като публикува новото споразумение в сайта, разположен на адрес www.google.com/intl/bg/analytics (или на такъв друг URL адрес, какъвто Google може да предостави). Вие сте отговорни за редовния преглед на политиката. Никое изменение или модификация на настоящото Споразумение няма да бъде обвързващо, ако (i) не е в писмен вид и разписано от надлежно упълномощен представител на Google, (ii) Вие не приемете условията онлайн; или (iii) Вие продължите да използвате Услугата, след като Google е публикувал измененията по Споразумението или по която и да било политика, касаеща Услугата.

17. ДРУГИ; ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД. Google ще бъде освободен от отговорност за изпълнение на задълженията по настоящото Споразумение, доколкото съответното изпълнение е невъзможно, забавено или възпрепятствано от обстоятелства извън неговия разумен контрол. Настоящото Споразумение (включително договорените между страните писмени изменения) представлява цялостната договореност, постигната между нас във връзка с предмета му и отменя всички предходни споразумения и заявления между Страните. Ако която и да било разпоредба от настоящото Споразумение се окаже неприложима, на каквото и да било основание, то подобна разпоредба ще се прилага, дотолкова че да бъде максимално приложима в рамките на разрешеното, така че да отразява намеренията на страните, а останалата част от настоящото Споразумение ще продължи да бъде изцяло приложима и в сила. Това Споразумение ще се ръководи от и ще се тълкува в съответствие със законодателството на щата Калифорния, независимо от своите конфликти с други законови принципи. В случай на конфликти между упоменатото по-горе чуждестранно законодателство, правила и наредби и законът, правилата и наредбите на щата Калифорния, превес и регулативна сила ще имат законодателството, правилата и наредбите на щата Калифорния. Всяка Страна приема да се подчини на ексклузивната и лична юрисдикция на съдилищата на територията на окръг Санта Клара, Калифорния. Конвенцията на Обединените Нации за Споразуменията за международна продажба на стоки и Законът за транзакциите с единна компютърна информация няма да бъдат приложими по отношение на това Споразумение. Софтуерът се контролира от Експортното законодателство на САЩ и не може да бъде изнасян във или използван от държави или индивиди, на които е наложено ембарго. Всички известия до Google трябва да бъдат изпращани на адрес: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043 , USA, с копие до Правния отдел, чрез първокласна или въздушна поща или куриерска фирма и се считат за връчени при своето получаване. Отказът от отговорност по отношение на което и да било неизпълнение на задължения не представлява отказ от отговорност по отношение на което и да било последващо неизпълнение на задължения. Не трябва да предоставяте или по друг начин да прехвърляте правата си по настоящото Споразумение, без предварителното писмено съгласие на Google, като всеки подобен опит ще се счита за невалиден. Отношенията между Google и Вас не представляват правно партньорство, а взаимоотношения между независими предприемачи. Настоящото Споразумение ще е обвързващо и влиза в сила в полза на съответните правоприемници и приобретатели на Страните по него. Следните раздели от настоящото Споразумение ще запазят действието си и след прекратяването му: 1, 4, 5, 6 (с изключение на последните две изречения), 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 и 17.